Wczytuję dane...
Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin karty stałego klienta

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady programu Karty Stałego Klienta „Lagerta”, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta „Lagerta”.
 2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Sklep „Lagerta” mieszczący się w Luzinie ul. Wilczka 1 oraz w Bolszewie ul. Słoneczna 22/1
 3. Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane i akceptowane przez Sklep ,,Lagerta’’.

II Warunki otrzymania Karty Stałego Klienta ,,Lagerta’’

1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,

b) Klient dokonał jednorazowego zakupu towarów w łącznej wysokości minimum 500,00 złotych w sklepie Lagerta,

c) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

III. Postanowienia szczególne

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przy kasie przez pracowników Klientom, którzy dokonają zakupów towarów w jednym ze Sklepów Lagerta po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do otrzymania 10% rabatu na każde zakupy towarów dokonane w Sklepach ,,Lagerta’’.
 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 4. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów.
 6. W celu naliczenia rabatu należy okazać pracownikowi sklepu ,,Lagerta’’ Kartę Stałego Klienta przed kasowaniem.
 7. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.
 8. W przypadku braku Karty przy dokonywaniu zakupów w Sklepie lub nie przekazania jej kasjerowi z jakichkolwiek względów przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się rozpoczęcie wydruku rachunku kasowego przez kasjera, nie zostanie zaakceptowany rabat.

 

IV. Dane Osobowe

 1. Ujawnienie przez Klienta danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do programu jest Sklep ,,Lagerta’’.

 

V. Czas trwania i rezygnacja z programu

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: lagerta.com.pl oraz stacjonarnie w Sklepach ,,Lagerta’’
 2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji Sklepie ,,Lagerta’’ na adres jednego ze Sklepów ,,Lagerta’’.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej w jednym ze Sklepów ,,Lagerta’’.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno Sklepach ,,Lagerta’’ oraz na stronie internetowej: www.lagerta.com.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2022.

.